Logo

I Altibox-profilen er det flere virkemidler som jobber sammen for å kommunisere merkevaren Altibox. Altiboxlogoen er muligens det viktigste av disse virkemidlene, og fungerer ofte som en signatur på flatene man kommuniserer på.

I profilen brukes det to forskjellige varianter av logoen; bokslogo og skriftlogo.

På enhver flate er det viktig å få til den gode kombinasjonen av virkemidler, og da må man bruke riktig variant av logoen. På flater hvor flere av profilens virkemidler opptrer samtidig skal man bruke skriftlogo, mens på flater hvor logo er eneste kommunikatør av Altibox, skal man bruke bokslogo.

Siden skriftlogo ikke har den ekstra boksen, har denne muligheten til å brukes litt større på samme plassering/plass enn bokslogo. Derfor skal skriftlogo brukes på små flater. Les mer om minimumsstørrelser under kapitlene om de forskjellige logoene.

Bokslogo

Bokslogo brukes på alle flater hvor logo er eneste profilelement. Ved bruk av profilfoto, grafikk, bakgrunnsfarger og displaytekst skal skriftlogo brukes alene. Bokslogo opptrer som hovedregel alltid med hvit skrift på rød boks; hvis man trenger sort/hvit logo, er det primært skriftlogo som skal brukes. Negativ variant av bokslogo kan brukes i enkelte tilfeller der verken skriftlogo eller farget variant av bokslogo fungerer optimalt.

Plassering

For at en logo skal gjøre jobben sin, trenger den luft rundt seg. Hvis ikke blir det utydelig og rotete. Logoen skal alltid ha minimum høyden av sin egen a i luft rundt seg, slik som vist i figuren.

Filformater

Logoen skal alltid vises som klar og upixlete. Bruk riktig filformat og fargeprofiler i forhold til valgt medium.


Trykk

I trykte media skal alltid eps- eller ai-filer i CMYK-farger brukes. Dette er vektorbaserte filformater og kan skaleres uten at kvaliteten forringes. NB: Eps-formatet vil ved nedlasting konvertere til pdf-format sålenge bruker ikke har rett programvare installert. Pdf-formatet er også ofte brukt i produksjon/trykk, men vi anbefaler å bruke eps-filen.

Skjerm

På skjerm skal svg-formatet brukes. Er det ikke støtte for svg, skal formatene jpg eller png brukes i RGB farger. Disse filformatene er bildeformater og kan bli uklare ved skalering. Dette må man være påpasselig med. Svg skalerer uten at kvaliteten forringes, men er ikke støttet av alle programmer. På f.eks. web kan svg brukes, men det er behov for en såkalt fallback. Til fallback benyttes png formatet da dette ligger på transparent bakgrunn og kan således benyttes på samme måte som det vektoriserte svg-formatet. 

SVG-FORMAT: Dette er vektorbaserte filformater og kan skaleres uten at kvaliteten forringes. Fargene er i RGB format og filen har gjennomsiktig bakgrunn. Brukes kun på skjerm, aldri i trykksaker.

PNG-FORMAT: Logoen ligger som et pixelert bilde. Logoen er frilagt på en gjennomsiktig bakgrunn. Brukes kun på skjerm, aldri i trykksaker.

JPG-FORMAT: Logoen ligger som et pixelert bilde. Logoen ligger på en hvit bakgrunn. Brukes kun på skjerm, aldri i trykksaker.

Negativ variant

(NB! Benyttes kun i unntakstilfeller)

Bokslogo brukes på alle flater hvor logo er eneste profilelement. Ved bruk av profilfoto, grafikk, bakgrunnsfarger og displaytekst skal skriftlogo brukes alene. Bokslogo opptrer som hovedregel alltid med hvit skrift på rød boks; hvis man trenger sort/hvit logo, er det primært skriftlogo som skal brukes. Negativ variant av bokslogo kan brukes i enkelte tilfeller der verken skriftlogo eller farget variant av bokslogo fungerer optimalt.

Skriftlogo

Skriftlogo brukes når logo står sammen med en eller flere andre profilelementer, f.eks profilfoto, grafikk, bakgrunnsfarger eller displaytekst. Skriftlogo kan brukes i Altibox-sort (les mer om denne på Profilfarger), 100% sort eller hvit på mørk eller profilrød bakgrunn.

Plassering

For at en logo skal gjøre jobben sin, trenger den luft rundt seg. Hvis ikke blir det utydelig og rotete. Logoen skal alltid ha minimum høyden av sin egen L i luft rundt seg, slik som vist i figuren.

Filformater

Logoen skal alltid vises som klar og upixlete. Bruk riktig filformat og fargeprofiler i forhold til valgt medium.


Trykk

I trykte media skal alltid eps- eller ai-filer i CMYK-farger brukes. Dette er vektorbaserte filformater og kan skaleres uten at kvaliteten forringes. NB: Eps-formatet vil ved nedlasting konvertere til pdf-format sålenge bruker ikke har rett programvare installert. Pdf-formatet er også ofte brukt i produksjon/trykk, men vi anbefaler å bruke eps-filen.

Skjerm
På skjerm skal svg-formatet brukes. Er det ikke støtte for svg, skal formatene jpg eller png brukes i RGB farger. Disse filformatene er bildeformater og kan bli uklare ved skalering. Dette må man være påpasselig med. Svg skalerer uten at kvaliteten forringes, men er ikke støttet av alle programmer. På f.eks. web kan svg brukes, men det er behov for en såkalt fallback. Til fallback benyttes png formatet da dette ligger på transparent bakgrunn og kan således benyttes på samme måte som det vektoriserte svg-formatet. 

SVG-FORMAT: Dette er vektorbaserte filformater og kan skaleres uten at kvaliteten forringes. Fargene er i RGB format og filen har gjennomsiktig bakgrunn. Brukes kun på skjerm, aldri i trykksaker.

PNG-FORMAT: Logoen ligger som et pixelert bilde. Logoen er frilagt på en gjennomsiktig bakgrunn. Brukes kun på skjerm, aldri i trykksaker.

JPG-FORMAT: Logoen ligger som et pixelert bilde. Logoen ligger på en hvit bakgrunn. Brukes kun på skjerm, aldri i trykksaker.

Bruk av logo

Når man skal applisere logoen på en flate, er det viktig at man har god nok kontrast til bakgrunnen. Logo må ikke plasseres på foto slik at skriftlogo forsvinner, dvs. skriften må alltid være tydelig. Hvis nødvendig, anvendes det negativ variant av logoen. Avgjøres etter hva som gir best kontrast.

English version

The Altibox profile consists of tools which together communicate the Altibox brand. The Altibox logo is possibly the most important of these methods, and often serves as a signature on surfaces being used for communication purposes.

Two variants of the logo are used in the profile; the box logo and the text logo.

It is important to use an appropriate combination of methods on all surfaces, and the correct variant of the logo must be used for this. The text logo must always be used on surfaces where several profile methods are being used simultaneously, while the box logo must be used on surfaces where the logo is the only Altibox communicator.

As the text logo does not have the additional box, the size of the logo may be slightly larger in the same position/placing than is the case for the box logo. The text logo must therefore be used on small surfaces. Read more about the minimum sizes under the sections for the different logos.

Box logo

The box logo must be used on all surfaces where the logo is the only profile element. The text logo must be used alone in cases where profile photographs, graphics, background colours and display text are being used. The box logo should generally always appear as white text on a red box; the text logo should generally be used if a black and white logo is required. Negative variants of the box logo may be used in individual cases where neither the text logo nor colour variant of the box logo work optimally.

Positioning

A logo needs plenty of space around it to do its job. It will appear indistinct and cluttered if this is not the case. The logo must always have a minimum height corresponding to its own letter 'a' in free space around itself, as shown in the figure.

 

File formats

The logo must always appear clear and unpixelated. Use the correct file format and colour profiles in relation to the medium selected.

 

Print

Eps or ai files with CMYK colours must always be used for printed media. These are vector-based file formats and can be scaled without impairing quality. Note! The eps format will convert to pdf format when downloaded in cases where users do not have the correct software installed. The pdf format is also often used for production/printing, but we recommend the use of eps files.

On-screen

For on-screen use the svg format should be used. In instances where the svg-format isn't supported the formats jpg and png with RGB colours must be used for on-screen material. These files are image formats and may become pixelated when scaled. It is important to be aware of this. The svg-format scales without loss in quality but is not supported in all applications. For instance when using the svg-format on web it's important to set a fallback image. For fallback use the png format as it also has a transparent background like the svg file.

SVG-FORMAT: This vector-based file-format can be scaled up or down without loss in quality. The logo is cropped on a transparent background. This must only be used for on-screen purposes and never for printed materials.

PNG FORMAT: The logo is in the form of a pixelated image. The logo is cropped on a transparent background. This must only be used for on-screen purposes and never for printed materials.

JPG FORMAT: The logo is in the form of a pixelated image. The logo is on a white background. This must only be used for on-screen purposes and never for printed materials.

Negative variants

(NB! Only to be used in exceptional cases)

The box logo must be used on all surfaces where the logo is the only profile element. The text logo must be used alone in cases where profile photographs, graphics, background colours and display text are being used. The box logo should generally always appear as white text on a red box; the text logo should generally be used if a black and white logo is required. Negative variants of the box logo may be used in individual cases where neither the text logo nor colour variant of the box logo work optimally.

Text logo

The text logo must be used when the logo is being used with one or several other profile elements, e.g. profile photographs, graphics, background colours or display text. The text logo may be used in Altibox black (read more about this in Profile Colours), 100% black or white on a dark or profile red background.

Positioning

A logo needs plenty of space around it to do its job. It will appear indistinct and cluttered if this is not the case. The logo must always have a minimum height corresponding to its own letter 'L' in free space around itself, as shown in the figure.

File formats

The logo must always appear clear and unpixelated. Use the correct file format and colour profiles in relation to the medium selected.

 

Print

Eps or ai files with CMYK colours must always be used for printed media. These are vector-based file formats and can be scaled without impairing quality. Note! The eps format will convert to pdf format when downloaded in cases where users do not have the correct software installed. The pdf format is also often used for production/printing, but we recommend the use of eps files.

On-screen

For on-screen use the svg format should be used. In instances where the svg-format isn't supported the formats jpg and png with RGB colours must be used for on-screen material. These files are image formats and may become pixelated when scaled. It is important to be aware of this. The svg-format scales without loss in quality but is not supported in all applications. For instance when using the svg-format on web it's important to set a fallback image. For fallback use the png format as it also has a transparent background like the svg file.

SVG-FORMAT: This vector-based file-format can be scaled up or down without loss in quality. The logo is cropped on a transparent background. This must only be used for on-screen purposes and never for printed materials.

PNG FORMAT: The logo is in the form of a pixelated image. The logo is cropped on a transparent background. This must only be used for on-screen purposes and never for printed materials.

JPG FORMAT: The logo is in the form of a pixelated image. The logo is on a white background. This must only be used for on-screen purposes and never for printed materials.

Use of logos

It is important that there is enough contrast against the background when the logo is to be applied to a surface. The logo must not be positioned on photographs in such a way that the text logo disappears, i.e. the text must always be clear. A negative variant of the logo may be used where necessary. This should be determined according to what provides the best contrast.